Musa | Museu da Amazônia Musa | Museu da Amazônia

Denominação étnica (Etno): Kuya kuiupi, kuyamiri (Nh)