Musa | Museu da Amazônia Musa | Museu da Amazônia

Denominação étnica: Kuya kuiupi, kuyamiri (Nh)